Algemene voorwaarden 2018-03-11T18:30:56+01:00

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

Toko Bersama: de opdrachtnemer die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Toko Bersama een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Dagen: Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen, uitvoeringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent opdrachtgever van onze diensten/producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle door Toko Bersama uitgereikte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen. Toko Bersama is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 2 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Toko Bersama is medegedeeld. Toko Bersama is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

3.4 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

3.5 Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 4 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Toko Bersama gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

3.6 Kosten voor personeel worden berekend op basis van nacalculatie, waarbij uitloop partijduur in rekening wordt gebracht.

3.7 Toko Bersama is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Betaling

4.1 Contante betaling geschiedt vooraf of bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

4.2 Indien er is afgesproken om een aanbetaling te voldoen en de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Toko Bersama het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Toko Bersama.

4.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Toko Bersama gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.

4.4 Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.4 Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Artikel 5. Catering en levering

5.1 Catering wordt uitsluitend verzorgd door Toko Bersama zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Toko Bersama en opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Toko Bersama.

Artikel 6. Annulering door opdrachtgever

6.1 Bij annulering na de definitieve bevestiging is opdrachtgever te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.

6.2 Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

6.3 Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

6.4 Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

6.5 Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 7. Deelannulering door opdrachtgever

7.1 Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing.

7.2 Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte
verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

8.2 Toko Bersama is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Toko Bersama zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Toko Bersama gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Toko Bersama onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

8.3 In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Toko Bersama geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Toko Bersama kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en schade

9.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Toko Bersama, medewerkers of derden. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.

9.2 Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melding.

9.3 Toko Bersama stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

9.4 Verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

9.5 Toko Bersama is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden.

9.6 Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering of afhaal van voedsel is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

Artikel 10. Klachten

10.1 Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen binnen 2 uur na levering zelf gemeld te worden.
10.2 Toko Bersama kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

11.3 Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.